Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Parsan > KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-8

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Politikamız

  Bu politika ile Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş. olarak kurumsal sorumluluk ilkelerimizi açıklar ve bunun önemini,Yönetimimiz,çalışanlarımız,müşterilerimiz,tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız için vurgularız.

  Parsan,sahip olduğu öz değerlerin ve çalışma prensiplerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak faaliyetlerinde kurumsal sorumluluk temeliyle ve bilinciyle hareket eder ve kalitenin de çok önemli bir unsuru olarak görür.Bu bağlamda Parsan,tüm faaliyetlerini ekonomik,sosyal ve çevresel ve iş güvenliği çerçevesinde yürütür.Parsan,önceliklerini toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak yapar.

  Demokrasinin,İnsan Haklarının ve Çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde rol alır.Parsan,bu bağlamda,evrensel etik ilkelerini de olmaz ise olmaz bir unsur olarak görür.Kalite konusu da evrensel etik olarak görür.Bu bağlamda;

  • Etiğin yükseltilmesi,
  • Rüşvetle mücadele konusu dahil olmak üzere etik dışı her konuya karşıdır.

  Bunu yönetim ve çalışanlar,Davranış Kurallarına yansıtır.Bunu son kullanıcıdan müşteriye,kuruluştan tedarikçiye kadar tüm tedarik zinciri boyunca uygulanması konusunda üzerine düşeni yapar.

  Bu bağlamda;

  Etik kurallara,demokratik ilkelere,insan haklarına,çevrenin korunmasına riayet ederek  Müşterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde gelişen ihtiyaçları takip ederek, performansı arttıran ve kullanımı kolaylaştıran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünlerin sunulması ve daima güvenilir olmak ve güvenilir kalmak esastır.

  Parsan- Kurumsal Sorumluluk İlkeleri:

  1-Demokrasiye Ve Demokratik Değerlere Saygı:

  Demokrasinin üzerinde yaşam sağladığı demokratik değerlere saygı esastır.

  Hukuk devleti ilkelerine,erkler ayrılığı ilkesine,insan haklarına,çocuk haklarına saygılı, katılma,uzlaşma,serbest tartışma,şiddete karşı olma,eleştirel düşünme ve ifade etme gibi demokratik değerlere saygı.Bu bağlamda görüş birliği içerisinde olma.

  2-İnsan Hakları ve İnsana Saygı:

  İnsan Haklarına saygılıyız.

  Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız.

  Herkese eşit ve adil davranırız.

  Türkiye’nin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

  Ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

  Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen ilkelere saygı gösteririz.

  İnsan onurunu üstün tutarız. Çalışma şartlarımızın mutlaka insan onuruna uygun şekilde düzenlenmesini esas alırız.

  İnsan hayatını tehlikeye atacak, insan sağlığını bozacak ortamlarda çalışmanın insan haklarına aykırı olduğunu düşünür ve sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmanın,temel bir insan hakkı olduğunu düşünürüz.

  3-Akıldan Ve Bilimden Yana Olma:

  Faaliyetlerimizde,aklın ve bilimin gerektirdiği şekilde hareket ederiz.Kararlarımızı afaki bir şekilde değil,verilere dayanarak ve sonuçları değerlendirerek veririz.

  4-Çalışanlarımız:

  Kalitenin toplam olarak elde edilebileceği ve geliştirilebileceği görüşündeyiz. Bu bağlamda çalışanlarımızı da,insan olmanın verdiği,yüce değerin yanı sıra en önemli unsur olarak görürüz.

  Öncelikli amacımız çalışanlarımıza insan onuruna uygun şekilde güvenli ortam sağlamak ve onları her türlü kazadan koruyarak güvenliklerini sağlamaktır.

  İnsan kaynağı,sürdürülebilir gelişmenin ve başarının en önemli unsurudur.

  Çalışanlarımızın deneyimlerini,mesleki bilgi ve becerilerini daimi şekilde geliştirmek görevimizdir.

  Çalışanlarımızın bilgi,beceri ve tecrübelerini en uygun şekilde değerlendirmek görevimizdir.

  Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. 

  5-Adil Olmak Ve Adalete Saygı:

  Demokratik değerleri benimsemenin vazgeçilmez bir unsuru olarak,T.C Anayasasına,T.C yasalarına,düzenlemelerine,İş Kanununa,uluslararası sözleşmelere saygı duyar,gereğini yapar ve uyulmasını sağlarız.

  Kanundışı hiçbir eyleme tenezzül etmeyiz ve bu eylemlerin bir tarafı olmayız,olamayız.

  6-Müşterilerimiz Ve Tadarikçilerimiz:

  Parsan olarak daimi olabilmek zorundayız. Bunun için müşterilerimize çok değer veririz. Etik kurallar çerçevesinde, müşteri memnuniyetini sağlamak için çabalarız.

  Bu bağlamda müşterilerimizin isteği performansta ve kalite ürün ve hizmet sağlarız. Müşteri ile görüş ayrılıklarının olduğu durumlarda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinden asla taviz vermeyiz.

  Benzer durum tedarikçilerimiz için de geçerlidir.

  Gerek müşterilerimizin ve gerekse tedarikçilerimizin fikri mülkiyetleri dahil olmak üzere tüm mülkiyetlerini korumak adına Parsan olarak üzerimize düşen görevi, etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştiririz.

  7-Çocuk Hakları:

  Çocukların,her türlü şiddet ve istismardan korunması gerektiğini düşünürüz.Bu konuda çocukları koruyucu tüm yasalara saygı duyar ve bunları uygularız.

  Parsan olarak çocuk işçi çalıştırılmasına karşıyız ve çocuk işçi çalıştırmayız. ILO sözleşmeleri uyarınca öngörülen yaş sınırlamasına mutlaka riayet ederiz. Çalışanlarımız 18 yaş ve üzerindedir.

  8-Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Olma:

  İnsan Haklarına saygılı bir kuruluş olarak cinsiyet ayrımcılığına da karşıyız.

  Cinsiyet ayrımcılığının insan haklarına ve demokratik değerlere aykırı olduğu görüşündeyiz.

  9-Ortam:

  Kalite Yönetim Sistemlerinin de gerektirdiği şekilde Parsan,çalışanları için gerekli ortamı sağlar.

  Bu ortamlar,fiziki,sosyal ve psikolojik ortamlardır.

  Sosyal Ortam:

  Sakin,ayrımcılık gözetmeyen,çatışmacı olmayan ortam sağlanır.

  Psikolojik Ortam:

  Stres azaltan,tükenmişliği önleyen,çatışmacı olmayan bir ortam oluşturulur.

  Fiziksel Ortam:

  Yapılan işe en uygun,en optimum fiziksel ortam oluşturulur.Fiziksel ortamın zaman içerisinde sürekli ve optimum şekilde iyileştirilmesi esas alınır.

  10-Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri:

  Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenir.

  Çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olup, T.C kanunları gereği haftalık çalışma saati 45 saattir.

  Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılır ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır.

  Parsan,bu bağlamda T.C. Anayasasına ve T.C. İş Kanunlarına riayet eder.

  11-Özgürce Çalışma Hakkı:

  Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

  12-Sağlık ve Güvenlik:

  Parsan, yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

  13-İş Etiği:

  Parsan Yönetimi ve çalışanları,iş etiği kurallarına ve iş yeri disiplinine riayet eder.

  Çalışma saatlerine riayet etme,çalışma saatleri boyunca sadece çalışmaya odaklanma esastır.

  14-Yolsuzlukla Mücadele:

  Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde her zaman doğruluk ve dürüstlük beklenir.

  Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle kabul edilemez ve yasaktır.

  Parsan hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, siyaset insanının,özel sektör ve devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için imtiyaz,para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir. Rüşvetin hoş görüldüğü/alışkanlık haline geldiği ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

  15-Ayrımcılık Yasağı:

  Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır.

  Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, fiziksel özelliği,ailevi problemleri,rengi, özrü, bağlı olduğu sivil toplum kuruluşları, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.Bu tür davranışlar kabul edilemez.

  16-Kalite:

  Parsan faaliyetleri gereği,ürün kalitesizliğinden doğan süreç,ekip çalışması anlayışı içerisinde yürütülür ve idare edilir ve bu süreç boyunca etik kurallara özen gösterilir ve karşı tarafı kandırmaya yönelik hiçbir davranış kabul edilmez.

  Kalite Üst Yönetimin liderliğinde ve tüm çalışanların ve ilgili tarafların katılımlarıyla sağlandığı Kalite Yönetim Sistemimiz mevcut olup,ISO 9001 ve TS 16949 a göre belgelendirilmiştir.

  17—Kalite Yönetim İlkeleri:

  Kalite bağlamında,Kalite Yönetim İlkelerine,hem kurum olarak fayda sağlamak,hem de tedarik zinciri içerisinde kurumsal sorumluluklarımızı sağlamak ve toplumumuza katkı sağlamak adına uygulanır.Bu ilkeler;

  • Müşteri Odaklılık,
  • Liderlik,
  • Personelin Bağlılığı,
  • Süreç Yaklaşımı,
  • İyileştirme,
  • Kanıt Esaslı Karar Alma,
  • İlişki Yönetimi

  Bütün bu ilkelerde doğruluk ve dürüstlük esastır.

  18-Bilgi Güvenliği:

  Gerek fiziki ortamda,gerekse sanal ortamda Parsan’ı ilgilendiren,Parsan için know-how niteliğinde olan bilgilerin,diğer taraflara (müşteri ve tedarikçi) ait fikri mülkiyetin,diğer taraflarla yapılan anlaşmalar neticesinde gizlilik ilkesi gereği korunması gereken bilgilerin,ticari ve teknik sırların,kişisel bilgilerin muhafazası ve ilgisiz veya art niyetli olabilecek tarafların kullanmasına engel olma adına bilgi güvenliğinin sistematik şekilde olması sağlanır.

  Bu bağlamda,Yetkili Yükümlülük Statüsü kapsamında,Parsan ISO 27001 Bilgi Güveniliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

  19-İş Sağlığı Ve Güvenliği:

  İş ortamında doğabilecek herhangi bir kazanın oluşmadan önlemeye yönelik olarak,

  ”Sıfır Kaza” Stratejisi uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın can güvenliği,her şeyden çok önemlidir.

  Parsan,faaliyet alanlarına uygun şekilde,iş kazası etkilerini ve risklerini minimize ve hatta mümkünse tamamen elimine edecek şekilde,her türlü önleyici faaliyeti,iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamakla yükümlüdür.Şirketimizin bu bağlamda Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası bulunmaktadır.

  20-Çevre:

  Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmek durumundayız.Parsan, faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

  Şirketimizde ‘ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.

  Sorumluluk ve Uygulama:

  Topluluğumuz genelinde kurumsal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

  Parsan çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır.