Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası

Parsan > Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-13

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  PARSAN, topluma, insana ve çevreye saygılı, etik ve sorumlu davranış biçiminin hedeflerimize ulaşmaktaki en önemli unsur olduğuna inanıyoruz. PARSAN ile iş yapan tüm tedarikçiler; satıcılar, danışmanlar, temsilciler ve diğer tüm mal ve hizmet sağlayıcıları (Bundan sonra “Tedarikçiler” olarak anılacaktır) “Tedarikçi Davranış Kuralları” kapsamındadır. PARSAN olarak; Tüm Tedarikçilerimizden, işbu metinde yer alan Davranış Kuralları’nın kendi kuruluşlarında çalışan ilgili tüm kişilere iletmelerini, erişilebilir kılmalarını, çalışanlarının Tedarikçi Davranış Kuralları’nda belirtilen ilkelere uygun hareket etmesini sağlamalarını talep etmekte ve iş ilişkimiz boyunca etik ilkeler hususundaki taahhüdümüzü bizimle paylaşmalarını beklemekteyiz.

  Parsan, Tedarikçi Davranış Kuralları’na ve yasalara aykırı veya bu kurallarla çelişen şekilde davranan herhangi bir tedarikçisinin çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya ilgili tedarikçisiyle olan tüm işbirliğini kesebilir.

  1. YASAL UYGULAMALAR

  PARSAN tedarikçileri, ticari faaliyetlerin de kendileri ve işleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yasaları ve diğer yasal gereklilikleri bilmek ve bunlara uymak zorundadır. Yürürlükteki tüm mevzuat ile birlikte imzalanan sözleşme hükümlerine uygun hareket ederler.

  1. REKABET HUKUKU

  PARSAN tedarikçileri, rekabete aykırı iş veya işlemlerde bulunmazlar. Faaliyet alanlarını düzenleyen mevzuat hükümlerine tam uyumla iş yaparlar. Tedarikçiler, antitröst ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

  1. İNSAN HAKLARI ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI

  PARSAN tedarikçileri, çocuk işçi çalıştıramaz, ulusal yasa veya mevzuatla belirlenmiş en düşük çalışma yaşı kısıtlamalarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uymak zorundadır.  Bununla birlikte tedarikçiler, sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçileri gece çalıştıramazlar.

  1. AYRIMCILIK YASAĞI

  PARSAN Tedarikçileri,  işe alım, terfi, tazminat, yan faydalar, eğitim, zorunlu işten çıkarma, işi sonlandırma gibi istihdamla ilgili bütün kararlarda; dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapamazlar

  1. RÜŞVET VE YOLSUZLUK

  PARSAN tedarikçileri, kurum, kuruluş veya gerçek kişilere rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şey vermez, teklif etmez veya kurum, kuruluş veya kişilerden bu amaçla verilenleri kabul etmezler. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele amacıyla gerekli önlemleri alır. Ulusal ve uluslararası tüm geçerli yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymak zorundadır.

  1. ÇALIŞMA KOŞULLARI

  İş Sağlığı ve Güvenliği: Parsan tedarikçileri, iş sağlığı ve güvenliği bakımından tüm önlemleri alır. Çalışanlarına bu kapsamda gerekli her türlü eğitim, donanım ve ekipmanı temin eder. Sağlık ve güvenlik risklerinin yönetilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olanakları sağlar. Çalışanlarına eğitim imkânları sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda eğitildiklerinden ve belirlenen tedbirleri uyguladıklarından emin olurlar.

  Çevre: Parsan tedarikçileri,  faaliyetlerini geçerli olan tüm ulusal ve uluslararası çevre yasa ve düzenlemelerine uygun olarak sürdürmek zorundadır. Yaptığı işlerin ve aldığı kararların çevreye etkilerini değerlendirir, doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması, kirlilik kontrolü için gerekli önlemleri alır. Çevrenin kirletilmesini en aza indirmek ve çevrenin korunması amacıyla sürekli gelişim sağlarlar ve bu bilinci tüm çalışanlarına yayarlar.

  Çalışana Saygı: Parsan tedarikçileri, her bir bireyin saygınlığına, özel hayatının gizliliğine, düşüncesini açıklama özgürlüğüne ve haklarına saygılı davranır.

  Tacizin Engellenmesi: Parsan tedarikçileri çalışanlarına zihinsel, fiziksel, cinsel ya da başka türlü taciz ve rahatsızlık verici unsurlardan uzak bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür.

  Adil Ücret ve Çalışma Süreleri: Parsan tedarikçileri, çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai veya ücrete bağlı tüm haklar, yürürlükteki İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine göre belirlenen tutarlara eşit veya daha fazla olmalıdır. Fazla mesai için yasalarda belirtilen fazla mesai ücreti ödenecektir, yasal zorunluluk bulunmayan hallerde ise en azından normal saat ücreti oranında ödeme yapılması esastır. Çalışanların her yedi günde en az bir gün hafta tatili bulunmalıdır.

  Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı:  Parsan tedarikçileri, çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanır, çalışanlarına bu tür yasal organizasyonlara veya sendikalara katılmalarından dolayı ayrımcılık ve baskı uygulayamazlar.

  1. HEDİYE ALMAK VE VERMEK

  Parsan tedarikçileri, ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında ve asgari ücretin dörtte biri değerini aşmayan kalem, takvim ajanda gibi hediyeler hariç olmak üzere, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimine sebep oluşturan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek hediyeler ve varlıklar gönderemezler veya kabul edemezler.

  1. İŞ ETİĞİ

  Parsan tedarikçileri, sektörüne bağlı olmak üzere, hayvanlar üzerinde test yapılmasından ve klinik deneylerde kullanılmasından kaçınılır ve zorunlu hallerde sınırlı olmak kaydıyla, bilimsel olarak geçerli ve ilgili düzenleyiciler açısından uygun görülen alternatifler değerlendirilir. Çatışma minerallerinin (conflict minerals) kullanımını önlemek üzere gerekli önlemler alınır. Çatışma mineralleri, insan haklarını ihlal eden veya insan hakları ihlalini kabul edenler tarafından satın alınan minerallerdir.

  9 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  PARSAN olarak özel hayatın gizliliğine saygı göstermekteyiz. Parsan, tedarikçileri ile iş ilişkisi sürecinde gerekli olduğunda çalışanlar, danışmanlar, müşteriler, tedarikçiler, tüketiciler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla birtakım gerçek kişilere ait veri aktarımında bulunabilecektir. Dolayısıyla, tüm Parsan tedarikçileri,  iş ilişkisi sebebiyle Parsan tarafından paylaşılan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafaza edilmesini, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamaları; 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dâhil, yürürlükteki tüm veri gizliliği mevzuatında öngörülen ilke, esas ve usuller ile uyumlu olmaları gerekmektedir. Parsan tedarikçileri, kişisel verilerin korunmasının garanti edilmesi için Topluluk ile akdedilecek sözleşmelerde bu hususa ilişkin belirli sözleşmesel yükümlülükleri kabul ve taahhüt ederler.

  1. KAYITLARIN DOĞRULUĞU

  Parsan tedarikçileri, tüm işlemlerine ilişkin, gerçeği doğru, dürüst ve zamanında yansıtacak şekilde kayıt ve defter tutar. Kayıtlarında tahrifat yapmaz, gerçekleştirdiği işlemleri gizlemez. Kayıtlarını yasal gereklilikler doğrultusunda saklar.

  1. BİLGİ GÜVENLİĞİ

  Parsan tedarikçileri, Parsan hakkında sahip olduğu ticari sır, know-how, tüm belge, tasarım, proje ve finansal veriler dâhil, Parsan ’a  ait ve erişimleri olan tüm gizli bilgileri korumakla yükümlüdür ve her ne şekil ve surette olursa olsun sözleşmelerde aksi belirtilmediği sürece üçüncü şahıslara açıklamaz veya kullanımına sunmazlar.