Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

Sürdürülebilirlik Politikası

Parsan > Sürdürülebilirlik Politikası

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

  Sürdürülebilirlik Politikası

  1. Genel İlkeler

  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne uyum çerçevesinde Parsan, paydaşları için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktadır.

  Parsan’ın “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınmaktadır. Parsan’ın kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının ana hatları, sürekli iyileştirmek, cevreye duyarlı, topluma duyarlı süreçleri ile geleceğe olan sorumluluğunu ön planda tutarak şirketi daha ileri hedeflere taşımaktır.

  “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklaşım kapsamında; sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri, şirket politikaları ve hedefleri çerçevesinde ele alınır.

  Parsan “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele almayı hedeflemektedir.

  Parsan’ın yönetim sistemleri kapsamında Kalite, Çevre, Enerji, İş sağlığı ve Güvenliği politikaları tanımlanmıştır.

  Döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan güvenilir bir iş ortağı olmak için;

  • Kalite, çevre, enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikler, müşteri özel istekleri ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
  • Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,
  • Kalite, çevre, enerji ve İSG performansını arttırmak için ölçülebilir amaç ve hedefler belirleyip, takip etmeyi,
  • Kalitede sıfır hata, iş güvenliğinde sıfır kaza, işe bağlı sağlık sorunu ve yaralanmanın önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmayı, çevresel etkilerde ve enerji performasında kararlaştırılan hedeflere ulaşmayı,
  • Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini almayı ve katılımını sağlamayı,
  • Süreçlerin yönetimi ve yatırım planlamalarında hatasızlaştırma, risk & fırsat değerlendirme çalışmaları ve problem çözme metodları ile tehlike ve riskleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
  • Amaç ve hedeflere uygun olarak gerekli tüm kaynaklarla, bilginin kullanılarak sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamayı,
  • Çevrenin korunması için çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, atıklarımızı ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve enerji performansını etkileyecek ürün ve hizmet satınalımında enerjiyi verimli kullanılmasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  • Kalite, çevre, enerji ve iş güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluk alanında olduğunu kabul edip, enerji performansının iyileştirmesine odaklanan ürün ve proses tasarım faaliyetlerinin desteklenerek, çevre ile uyumlu, temiz, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturup, faaliyetlerimizden etkilenen tüm paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını arttıracak programları oluşturmayı,
  • İş etiği politikalarımızla, sosyal sorumluluklarımızla çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için   her zaman tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirecek bir kültür oluşturmayı taahhüt ederiz.

  Kurumsal sürdürülebilirlik politikası çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
  • Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
  • Başta etik değerler ve Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek
  • Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
  • Çalışanların üretime inovatif katılımı için öneri ve ödül sitemini yaygınlaştırmak,
  • Müşterilerimizin beklentilerine yönelik tüm kalite standartlarına uyum sağlamak,
  • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
  • Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
  • Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
  • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
  • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
  • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
  • Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
  • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak, prensiplerini kapsamaktadır.

  Bu bağlamda, “Sürdürülebilirlik” kapsamında şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi, İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve tüm Paydaş Katılımı önem taşımaktadır.

  Şirketimiz, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermeyi hedeflemektedir.

  Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, şirketin kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, şirketin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

  • Çevresel İlkeler

  Şirketimiz vizyonunda, yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, modern üretim alanında fayda sağlamak, üretim faaliyetinde çevreye duyarlı ve bu yönde sektöre destek olacak çalışmalar içerisinde yer almak ve öncü olmak önemlidir.

  Şirketimiz üretim faaliyeti esnasında çevreyle uyumlu, asgari karbon salınımı ile emisyonu azaltacak malzemelerle üretilir, çevre dostu üretim için sertifikasyonlara önem verir.

  Yasal TS EN ve Uluslararası ISO Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak   sürdürülebilir çevre anlayışını tüm proseslerinin bir parçası olarak benimser ve bu amaca katkı yapacak tüm çalışmaları destekler.

  Şirketimiz çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirir, sürdürülebilirlik ve endüstriyel simbiyoz yaklaşımı ile doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirir.

  Bu çerçevede, kirliliğin önlenmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin minimize edilmesi, geri dönüşüme katkı sağlanması ve tüm bu çalışmaların mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi tüm faaliyetlerimizde dikkate alınır.  Üretilen ürünlerin tasarımında, hammadde tedarik sürecinde, işlenmesi esnasında, tüm lojistik aşamalarında    ve   ürün ömrünü tamamladıktan sonraki etkileri göz önünde bulundurulur.

  Şirketimiz belirlemiş olduğu çevre politikası ile sürekli iyileşmeyi desteklemeyi, sosyal sorumluluklarımızla çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için her zaman tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirecek bir kültür oluşturmayı, taahhüt eder.

  • Sosyal İlkeler

  Parsan, tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutmaktadır.

  Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerin yanı sıra, bunun Şirketin paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerinin sürdürülmesine gereken önem vermeye çalışmaktadır.

  Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini yasal düzenlemelere ek olarak, etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Etik Kurallar Şirket internet sitesinin “Yönetim Sistemleri” bölümünde yer alan “Etik Politikası” başlığı altında yayınlamıştır. “Etik Politikalar”; çıkar çatışmaları, bilgi akışını düzenleyici kurallar, paydaşlarla, müşterilerle, tedarikçilerle ilişkiler ve insan kaynakları ana başlıkları altında detaylı açıklamaları ve düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, hissedarlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

  Şirketimiz insan kaynakları politikası; Şirketin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli personelin sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanmasını esas alır. İşe alım koşulları, kariyer yönlendirme ve yükselme koşulları, parasal düzenlemeler ve sosyal yardımlar gibi konular Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde detaylı ve açık bir şekilde çalışanların bilgisine sunulmaktadır. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar, söz konusu yönetmelik çerçevesinde İnsan Kaynakları bünyesinde yürütülmektedir.

  Çalışanların her birinin ayrı ayrı kişilik onuru ve yasalarla tanınmış bütün hakları yasal uygulamalar ve Etik Kurallar çerçevesinde korunmakta olup, insan kaynağımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemin hazırlanmıştır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

  Parsan, işe alım süreçlerinde ve çalışan eğitiminde fırsat eşitliğini ön planda tutmaktadır. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) özen gösterir. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirler almıştır. Yasal olarak da yasaklanmış olan çocuk işçi çalıştırılmamasına hayati önem verilmektedir. Yıl içerisinde, belirtilen konularda İnsan Kaynaklarına ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamızın önemli unsurlarından biridir.

  Şirketimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar. Ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyar. Her seviyedeki personeli eğiterek ve bilgilendirerek herkesin kendisinden ve çalışma arkadaşlarından sorumlu olduğu bir yaklaşımı yerleştirmek için çalışır.

  Parsan, kişisel verilerin korunması düzenlemelerine de yüksek seviyede uyum sağlanmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yazılı ve sözlü gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır.

  Şirketimiz, bütün paydaşlarıyla arasındaki hak ve sorumluluklarını hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri Şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar, internet sitesi ile yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir.

  Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan özen gösterilmektedir.

  Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme’de hüküm bulunmamakla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir.

  Şirketimiz, sivil toplum kuruluşları ve sektörel derneklerle ilişkileri dengeli ve süreklilik esasına göre yürütmektedir. Şirketimiz, birçok sektörel organizasyon ve konferansa sponsor olarak sektörün gelişimine destek vermektedir.

  Şirketimiz, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu değerlendirmektedir. Geliştirilmesi planlanan Sürdürülebilirlik Politikalarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde sürdürebilirlik endekslerinde yer alma konusu da değerlendirilebilir.

  • Kurumsal Yönetim İlkeleri

  Parsan, faaliyet gösterdiği sektörde, doğru kurumsal yönetim uygulamalarının; yönetim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ile Yönetim Kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindedir.

  Şirketimiz tüm faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin dört esas unsuru olan “Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk” kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir

  Şirketimiz 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe uygun faaliyetlerini sürdürmektedir.